Ivf - Εξωσωματική Γονιμοποίηση

IVF
Ο κλασσικός τρόπος γονιμοποίησης ωαρίων με επεξεργασμένο σπέρμα σε ειδικό καλλιεργητικό υλικό και επώαση σε κλίβανο.

ICSI (Mικρογονιμοποίηση)
Η γονιμοποίηση ωαρίων με την εμφύτευση ενός καλού μορφολογικά σπερματοζωαρίου με τη χρήση μικροπιπέτας στο κυτταρόπλασμα του κάθε ωαρίου. Έλυσε σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα του "ανδρικού παράγοντα" υπογονιμότητας.

ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗ – ΙUI
Βελτιώνει ένα σχετικά "μέτριο" σπέρμα, σε αριθμό είτε σε κινητικότητα, είτε και τα δυο μαζί. Προϋπόθεση για να γίνεται σπερματέγχυση είναι να έχει υπάρξει σαλπιγγογραφία που να δεικνύει ότι οι σάλπιγγες είναι ανοιχτές. Διαχρονικά τα ποσοστά επιτυχίας της μεθόδου κυμαίνονται στο 10-12%. Διαχρονικά τα ποσοστά αυτά δεν έχουν βελτιωθεί. Δεν συνιστούμε το ζευγάρι να υποβάλλεται σε πλέον των 3 προσπαθειών σπερματέγχυσης.

ΒΛΑΣΤΟΚΥΣΤΗ
Η καλλιέργεια των εμβρύων στο στάδιο 5ης ή 6ης ημέρας. Ένα στάδιο που προσομοιάζει με το στάδιο της πραγματικής εμφύτευσης του εμβρύου στην μήτρα. Γι’ αυτό και τα ποσοστά επιτυχίας αγγίζουν το 40-50%. Δεν πρέπει να αποτελεί "πανάκεια" παρά τα υψηλά αυτά ποσοστά. Και αυτό διότι προϋποθέτει ικανοποιητικό αριθμό ωαρίων, ταυτόχρονα ικανοποιητικό ποσοστό γονιμοποίησης των ωαρίων αυτών και εν τέλει έναν ικανοποιητικό αριθμό από καλής ποιότητας έμβρυα. Διότι στην προσπάθεια αυτή ένας σημαντικός αριθμός εμβρύων θα χαθεί κατά την διάρκεια της καλλιέργειας.
Προτείνεται ως ενδεδειγμένη λύση σε:
• Ζευγάρια με πολλαπλές αποτυχημένες προσπάθειες IVF
• Σε περιστατικά με μέτρια ή ελαφρά υπερδιέγερση ωοθηκών
• Προεμφυτευτική διάγνωση (PGD – PGS)

ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΩΑΡΙΩΝ
Η κατάψυξη ωαρίων ή κρυοσυντήρηση ωαρίων είναι μία διαδικασία κατά την οποία τα ωάρια της γυναίκας συλλέγονται, καταψύχονται και αποθηκεύονται ως μέθοδος διατήρησης της γονιμότητας.

ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΕΜΒΡΥΩΝ
Η δυνατότητα κατάψυξης εμβρύων σε όλα τα στάδια διαίρεσης των, δηλαδή την 2η - 3η -5 ή και 6η ημέρα. Σήμερα αυτό γίνεται με την νέα τεχνική της "κρυσταλλοποίήσης - vitrification". Ο νέος αυτός τρόπος κατάψυξης αλλά και απόψυξης εμβρύων δεν μείωσε μόνο την διάρκεια της διαδικασίας από 1 1/2 ώρα σε ελάχιστα λεπτά αλλά και τα αποτελέσματα και ποσοστά επιτυχίας ήσαν πολύ υψηλότερα από το πρόσφατο παρελθόν.

Ivf - Εξωσωματική Γονιμοποίηση

ΠΡΟΕΜΦΥΤΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ (PGD – PGS)
Είναι η βιοψία εμβρύων προς επιλογή των υγιών προς εμβρυομεταφορά. Το PGD προσφέρεται σε ζευγάρια που και οι δυο είναι φορείς κληρονομικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων όπως η μεσογειακή, η δρεπανοκυτταρική αναιμία, η αιμορροφιλία, η αναιμία Fanconi, μυασθένεια Duchenne. Το PGS(PREGENETIC SCREENING) αποτελεί επιλογή για ζευγάρια με πολλαπλές αποτυχημένες προσπάθειες IVF, ιδίως εάν αυτό συνδυάζεται και με γυναίκες προχωρημένης ηλικίας. Η βιοψία τελείται στο στάδιο εμβρύου 3ης ημέρας και η εμβρυομεταφορά των υγιών εμβρύων γίνεται στο στάδιο των βλαστοκύστεων. Σημαντική πρόοδος αποτελεί τα τελευταία χρόνια και η βιοψία πλέον στο στάδιο των βλαστοκύστεων 5ης ημέρας όπου εδώ υπάρχει η δυνατότητα συλλογής περισσότερου γενετικού υλικού από τα έμβρυα προς εξέταση σε σύγκριση με αυτά στο στάδιο 3ης ημέρας.Η νέα τεχνική CGH array που αποτελεί την τεχνογνωσία των ως άνω μεθόδων δίνει πλέον σε ταχύτατο χρόνο πληροφορίες και για τα 46 χρωματοσώματα.

IMSI
H προεπιλογή των μορφολογικά καλύτερων σπερματοζωαρίων μέσα από το πρίσμα ενός μεγενθυτικού φακού που μεγιστοποιεί την εικόνα του σπερματοζωαρίου κατά 6000 φορές.

TIME LAPSE
Η δυνατότητα 24ώρης παρακολούθησης των εμβρύων μέσω ενός κλειστού κυκλώματος προσαρμοσμένο εντός του κλιβάνου επώασης. Μας δίνει την δυνατότητα καλύτερης επιλογής των εμβρύων προς εμβρυομεταφορά η οποία βασίζετο μέχρι τώρα στα μορφολογικά χαρακτηριστικά των εμβρύων την ημέρα την ημέρα της εμβρυομεταφοράς. Η παρακολούθηση της εξέλιξης των εμβρύων αναλύεται από computer το δε γράφημα της εξελιξης του κάθε εμβρύου ξεχωριστά αναλύεται από τον εμβρυολόγο επιλέγοντας τα κατάλληλα έμβρυα προς εμβρυομεταφορά, αυξάνωντας σημαντικά τα ποσοστά επιτυχίας

TESE
Bιοψία όρχεων προς εύρεση σπερματοζωαρίων, σε άνδρες με αζωοσπερμία, δηλαδή, χωρίς την παρουσία σπερματοζωαρίων στο σπέρμα.

MESA
Bιοψία επιδυδιμίδας προς ανεύρεση σπερματοζωαρίων. Προτείνεται σε άνδρες με αζωοσπερμία και ατροφικούς όρχεις.

Ivf - Εξωσωματική Γονιμοποίηση

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΙΑΦΑΝΟΥΣ ΖΩΝΗΣ
Η διάνοιξη οπής στο τοίχωμα του εμβρύου που προκύπτει να μεταφερθεί στο εσωτερικό της μήτρας. Αποτελεί επιλογή προς βελτίωση των ποσοστών επιτυχίας ιδίως σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας ιδιαίτερα όταν το τοίχωμα των εμβρύων είναι παχύ.

ΔΩΡΕΑ ΩΑΡΙΩΝ- ΕΜΒΡΥΩΝ
Το νομικό πλαίσιο που ισχύει στην χώρα μας από το 2005 δίνει την ευκαιρία σε γυναίκες που δεν έχουν την δυνατότητα να παράγουν δικά τους ωάρια ή παράγουν ωάρια κακής ποιότητας να αποκτήσουν κάποια στιγμή ένα παιδί. Τα ωάρια αυτά προσφέρονται ανιδιοτελώς από γυναίκες που παρουσιάζουν μια περίσσεια ωαρίων κατά τις προσπάθειες που επιχειρούν και οι ίδιες για την απόκτηση ενός παιδιού. Όλα αυτά με την έγγραφη συναίνεση κάθε ζευγαριού και αυτού που δωρίζει και αυτού που αποδέχεται τα ωάρια. Οι δότριες πρέπει και παραμένουν ανώνυμες.

Το 2008 με τροποποίηση, στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, του νόμου του 2005 η ανιδιοτέλεια παραμένει "κενόν γράμμα του νόμού" και πλέον προβλέπεται μία "αποζημίωση" της δότριας με το ποσό των 1400 ευρώ (800 ευρώ για φαρμακευτική αγωγή και 600 ευρώ για απώλειες εργατοωρών και μετακίνησης). Τον Ιούλιο και τον Οκτώβριο του 2014 με εισήγηση της Ανωτάτης Αρχής Υπβοηθούμενης Αρχής δημοσιεύθηκε σε δύο νέα αντιστοιχα ΦΕΚ έγινε νέα τροποποίηση του ποσού της αποζημίωσης της δότριας ωαρίων που κυμαίνεται πλέον έως το ποσό των 1200 ευρώ. Επίσης διευκρινίζεται ότι η αποζημίωση στην δότρια δίδεται δια σωματική καταπόνηση, απώλεια εργατοωρών και φαρμακευτικά έξοδα. Δεν χρησιμοποιείται πλέον εμφαντικά ο όρος "αλτρουιστική δωρεά" από τον νομοθέτη κάνοντας την δεξαμενή των δοτριών να αυξάνεται πιό εύκολα. Θα πρέπει να πληρούνται βεβαίως οι προυποθέσεις όπως του ορίου ηλικίας κάτω των 35 ετών, της νόμιμης παραμονής στην ελληνική επικράτεια για αλλοδαπές που δεν είναι πολίτες της ΕΕ, καθώς και το ότι οι υποψήφιες δότριες έχουν υποβληθεί σε εξετάσεις που αποδεικνύουν ότι στο μέτρο του δυνατού είναι κλινικά και ψυχικά υγιείς για να υποβληθούν σε πρόγραμμα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

ΦΑΡΜΑΚΑ - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ
Όλες οι γυναίκες στην προσπάθεια να αποκτήσουν ένα γερό παιδί, υποβάλλονται σε διάφορες μορφές θεραπείας ανάλογα με την περίπτωση, άλλες με την μορφή χαπιών άλλες με την μορφή υποδόριων ενέσεων. Μέλημα μου η εξειδίκευση της περίπτωσης κάθε ζευγαριού και η χορήγηση της ενδεδειγμένης θεραπείας με σκοπό το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα διέγερσης (παραγωγή ωαρίων) και κατ 'επέκταση η δυνατότητα επιλογής έτσι με την γονιμοποίηση των καλύτερων ποιοτικά εμβρύων. (Περισσότερες λεπτομέρειες στην ενότητα "κύκλος εξωσωματικής γονιμοποίησης").